INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA (200252-X)

Memperkasa Minda Masyarakat Berwawasan

MANUAL PENYELIDIKAN SECARA ISLAM

SINOPSIS


Buku ini menampilkan langkah-langkah untuk melaksana aktiviti penyelidikan yang berkesan menurut perspektif Islam


Antaranya ia meliputi soal penggubalan kerangka konseptual, metodologi, pensampelan, carian, pemprosesan dan penganalisaan data, hinggalah pada pembentangan dan penyediaan laporan penyelidikan.


Buku yang digarap dalam bentuk manual ini mengajak para pembaca khasnya penyelidik Islam agar mempergiatkan fenomena dan realiti yang berlaku dalam masyarakat secara yang lebih tepat dan benar. 


Pada kulit buku ini ditampilkan kaligrafi bebas dari perkataan fatabayyanuyang bermakna “selidikilah”, dipetik dari ayat al-Quran surah al-Hujurat ayat 6.KANDUNGAN

Perutusan Perdana Menteri [vii]
Perutusan Pengerusi [viii]
Institut Perkembangan Minda [ix]
Prolog [x]

BAB 1  : Pengenalan [1]
 • Mukadimah [3]
 • Objektif Manual [3]
 • Kepentingan Manual [3]
 • Kaedah Penggunaan Manual [4]
 • Sinopsis Kandungan Manual [4]

BAB 2 : Penyelidikan Menurut Perspektif Islam[7]
 • Mukadimah [9]
 • Sumber dan Nas Penyelidikan Islam [9]
 • Etika Penyelidikan Islam [12]
 • Ciri-Ciri dan Peranan Penyelidik Islam [13]

Bab 3 : Asas-Asas Penyelidikan [17]
 • Mukadimah [19]
 • Memahami Sebab Musabab Penyelidikan [19]
 • Memahami Jenis-Jenis Penyelidikan [28]
 • Pemadanan Antara Penyebab dan Jenis Penyelidikan [29]
 • Senario Yang Mungkin Dihadapi Oleh Penyelidik [32]

Bab 4 : Perancangan Penyelidikan [35]
 • Mukadimah [37]
 • Prasyarat Merangka Kertas Cadangan [38]

BAB 5 : Kemahiran Pengendalian Penyelidikan [45]
 • Mukadimah [47]
 • Mengenalpasti Isu dan Permasalahan Secara Forensik [47]
 • Pengubalan Kerangka Konseptual [50]
 • Pencarian dan Pengulasan Karya Yang Berkaitan [52]
 • Mereka Bentuk Soal Selidik [54]
 • Penentuan Populasi dan Kaedah Pensampelan [56]
 • Menjalankan Kajian Rintis [61]
 • Kaedah Pengumpulan Data [63]
 • Kaedah Pemprosesan Data [65]
 • Kaedah Penganalisisan Data [67]
 • Kaedah Rumusan [70]
 • Kaedah Format dan Profil Cadangan [72]

BAB 6 : Kaedah Penyediaan Laporan [79]
 • Mukadimah [81]
 • Kaedah Penentuan Kandungan dan Format Laporan [81]
 • Penerapan Ciri-Ciri Al Quran Dalam Menyediakan Laporan Penyelidikan Yang       Berkualiti [96]

BAB 7 : Cadangan Senarai Semak [99]
 • Mukadimah [101]
 • Format Umum Senarai Semak [101]
 • Senarai Semak Penyelidik Islam Unggul [105]

Biodata Penulis [107]